Likabehandlingsplan

Bakgrund

Den 1 januari 2009 infördes en ny Diskrimineringslag(2008:567). Diskrimineringslagen behandlar diskriminering och trakasserier enligt diskrimineringsgrunderna, ej annan kränkande behandling. Genom lagen skärps kraven på att skolan vidtar aktiva åtgärder mot diskriminering. Kränkande behandling såsom mobbning förs över och samlas i ett nytt kapitel i Skollagen, kapitel 14a.

Vision

På vår skola ska alla elever gå till skolan med glädje, känna trygghet, må väl och bli respekterad för den man är oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

På vår skola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Inledning

Att motverka kränkande behandling är ett led i det demokratiska uppdraget. Detta har sin grund i ett humanistiskt ställningstagande om alla människors lika värde och rätt till lika behandling.

Ett målinriktat arbete ska bedrivas för att förebygga och motverka att elever och vuxna kränks. Vår likabehandlingsplan är ett av de verktyg vi har för att skapa kvalitet, trygghet och trivsel på skolan. Våra värderingar ska tydliggöras i den dagliga verksamheten och ligga till grund för den människosyn som bör omfattas av såväl elever som all personal. De värden vi tillsammans enats kring ska märkas i konkreta handlingar och verka för att förbättra vårt beteende gentemot våra medmänniskor.

För att nå de åtaganden som finns uppställda i planen krävs att alla är väl medvetna om dessa och att de är förankrade hos såväl elever som personal och föräldrar. Vi har alla ett ansvar i att agera i enlighet med planen. Den som väljer att inte se eller inte göra något blir själv medskyldig.

Likabehandlingsplanen är ett levande dokument vars resultat följs upp varje år.

Denna uppföljning ligger till grund för upprättandet av en ny plan.

Definitioner Gemensamt för all diskriminering är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Det är inte alltid handlingen i sig som är kränkande utan hur den upplevs.

Diskriminering

Ett övergripande begrepp för negativ och kränkande behandling av individer eller grupper utifrån sju diskrimineringsgrunder:

- kön

- könsöverskridande identitet eller uttryck

- etnisk tillhörighet

- religion eller annan trosuppfattning

- funktionshinder eller funktionsnedsättning

- sexuell läggning

- ålder

Könsöverskridande identitet eller uttryck avser en person som inte identifierar sig som kvinna eller man eller som genom sin klädsel uttrycker tillhörighet till ett annat kön.

Rasism bygger på föreställningen om den egna folkgruppens överlägsenhet utifrån uppfattningen om att det finns biologiska skillnader mellan folkgrupper. Uppfattningen gör det legitimt att förtrycka, utnyttja eller kontrollera.

Främlingsfientlighet avser motvilja mot grupper på grund av fysiska, kulturella/etniska eller beteendemässiga särdrag.

Sexuella trakasserier är kränkningar grundade på kön eller anspelningar på sexualitet.

Homofobi avser motvilja eller förakt mot homosexuella/bisexuella/trans-sexuella personer.

Ålder avser uppnådd levnadsålder och omfattar alla, dvs barn ungdomar och äldre.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker en människas värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna

Kränkande behandling 

Ett uppträdande, som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen, kränker en människas värdighet, Skollagen kapitel 14a

Kränkningar kan vara

- fysiska ( att bli utsatt för slag, knuffar)

- verbala (att bli hotad eller kallad sådant som kan uppfattas kränkande)

- psykosociala ( att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning)

- textburna (bli föremål för klotter, lappar, sms, mail)

Mobbning

Upprepat kränkande beteende under längre tid med en eller flera personer inblandade. Det råder en obalans i makt mellan den som mobbar och den som blir utsatt.

Åtagande

Lilla Svenska Skolan åtar sig

 • att förebygga och motverka alla former av diskriminering och annan kränkande behandling.
 • att varje individ behandlas utifrån principen om alla människors lika värde och rätt till lika behandling

Strategier

Lilla Svenska Skolan informerar kontinuerligt elever, vårdnadshavare och ny personal om skolans likabehandlingsplan och regler.

Likabehandlingsplanen är ett aktivt verktyg i den dagliga verksamheten och alla har ett ansvar att agera efter planen.

Vi ska medvetet arbeta med att ge våra elever, pojkar och flickor, lika stort inflytande och utrymme i vår verksamhet.

Vi tillåter inte nedsättande och kränkande kommentarer från någon vuxen eller elev på skolan. Alla på skolan är skyldiga att tillrättavisa då hon eller han ser eller hör något som eventuellt kan vara någon form av diskriminering eller annan kränkande behandling.

Vi accepterar inte bråk och sårande kommentarer ens om det anses vara ”på skoj”.

Det förebyggande arbetet bedrivs regelbundet kring skolans värdegrund. Genom värdegrunden enas vi kring gemensamma värden och gemensamma regler för mänsklig samvaro. För att förankra och upprätthålla regler och värden ska vi på olika sätt verka för delaktighet hos såväl elever, personal som föräldrar.

Aktiviteter

 • Vid varje inskrivningssamtal informerar vi om likabehandlingsplanen och diskuterar skolans regler med elev och vårdnadshavare, så även vid samtal med nyanställd personal. Dessa dokument utarbetas i en process genom klassråd, elevråd och pedagogiska diskussioner på lärarmöten.

Ansvarig är varje pedagog och rektor

 • Vi ser alla barn/elever som allas ansvar och den som får kännedom om att ett barn/en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling är skyldig att utreda omständigheterna och vidta åtgärder.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi ska ge utrymme för våra elever att under vuxen ledning tränas i och utvecklas i ett socialt samspel med andra, där diskussioner och reflektioner kring mänsklig samvaro ska vara en naturlig del.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi prioriterar gemensamma aktiviteter, samarbetsdagar en gång i månaden, utflykter, musikarrangemang m.m. då det främjar sammanhållning och vi-känsla.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi har vuxna ute på rasterna. Dessa arbetar för att ingen ska känna sig utanför eller ensam och de deltar gärna i barnens aktiviteter.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi kritiserar handling inte person.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi tar oss tid att samtala med alla barn/elever som är inblandade i en konfliktsituation.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi ingriper alltid när ett barn blir kränkt.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi för en dialog med föräldrarna vid hämtning och lämning.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi inleder skoldagen med att hälsa på barnen med deras namn och uppmärksammar även de barn som inte är närvarande.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi har alltid en trevlig attityd, ett bra och korrekt språkbruk och nolltolerans mot ”dumord”.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Vi välkomnar alla som kommer till skolan med ett vänligt och trevligt bemötande genom att vi hälsar och frågar vad vi kan hjälpa till med.

Ansvarig är varje medarbetare

 • Årligen identifieras särskilt utsatta områden och situationer där risken för mobbning och kränkande beteende är särskilt stor, och ett specifikt ansvar till utvalda personer för att säkerställa dessa områden.

Ansvarig är skolans elevråd

 • På våra lärarmöten är elevvård och personalvård stående punkter.

Ansvarig är rektor

 • Medarbetare som anser sig vara utsatt för diskriminering eller annan kränkande behandling vänder sig till rektor, som utreder och behandlar ärendet.

Ansvarig är varje medarbetare och rektor

Utvärdering och uppföljning

 • Vid varje avslutningssamtal förhör vi oss om elevens trygghetsupplevelse under sin tid på skolan. Detta noteras för att sen användas vid den årliga utvärderingen.

Ansvarig är elevens pedagog

 • Genom utvärdering på klassråd, elevråd och lärarmöten utvärderar vi om skolans regler är kända, efterföljs och fyller avsedd funktion

Ansvarig är varje medarbetare och rektor

 • Vid varje uppdatering av rastvaktsschemat (minst 4 ggr per läsår) diskuterar vi särskilt utsatta områden på skolan och omfördelar oss så att vi täcker upp skolgården ordentligt

Ansvarig är varje medarbetare

 • Likabehandlingsplanen utvärderas i slutet av varje läsår och uppdateras inför nästa läsårs start. Ansvarig är rektor